Odnětí řidičského oprávnění


Změna termínu – školení přesunuto z 12. 10. 2023 na 2. 11. 2023.

Lektor: Mgr. Karel Bezděkovský - pracovník Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin – prezence, 9.00 až 14.45 hodin – přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod do problematiky
1. Zákonné důvody odnětí řidičského oprávnění
- důvodné podezření z pozbytí zdravotní způsobilosti
- důvodné podezření z pozbytí odborné způsobilosti
- dodatečné zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
- nejčastější formy podnětů k zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění
2. Postup správního orgánu před zahájením řízení po obdržení podnětu
Procesní úkony v řízení o odnětí řidičského oprávnění
- oznámení o zahájení řízení (náležitosti)
- určení lhůty pro provedení úkonu (přezkoumání zdravotní způsobilosti; přezkoušení)
- předběžné opatření – pozastavení řidičského oprávnění (aplikace a náležitosti)
- seznámení s podklady pro rozhodnutí
- rozhodnutí ve věci samé (náležitosti rozhodnutí, obsah řádného odůvodnění, poučení)
- odvolání proti rozhodnutí – postup spr. orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu
3. Aplikace předběžného opatření spočívajícího v pozastavení řidičského oprávnění
- vyhodnocení míry zásahu do práv a svobod účastníka řízení v kontextu s veřejným zájmem na ochraně života, zdraví a majetku v oblasti provozu na pozemních komunikacích
- správní uvážení, kdy je pozastavení ŘO nezbytné a kdy je naopak nadbytečné, příklady z praxe
4. Určení délky lhůty pro přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo přezkoušení z odborné způsobilosti, případně pro stanovení délky lhůty náhradní
- zhodnocení relevance určené lhůty v kontextu s aktuální dobou potřebnou pro provedení zákonem požadovaných úkonů
- určení lhůty pro provedení úkonu v případě nařízeného předběžného opatření
5. Odnětí řidičského oprávnění v případech zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
- podnět pro zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění – vlastní zjištění, jiný správní orgán, policejní orgán, pravomocný rozsudek soudu (OČVTŘ)
- postup správního orgánu před zahájením řízení (příklady z praxe z trestních kauz)
- v jakých případech řízení o odnětí ŘO a v jakých obnova řízení
- případy, kdy je nezbytné ústní jednání a kdy je nadbytečné, způsob jeho vedení
- rozhodnutí o odnětí ŘO – náležitosti s důrazem na precizní odůvodnění
 6. Návody k eliminaci chybovosti a procesních vad v předmětných řízeních
- náležitosti spisové dokumentace v řízení o odnětí řidičského oprávnění
- nejčastější procesní chyby správních orgánů a možnosti jejich eliminace
- příklady ze správní praxe v řízeních o odnětí řidičského oprávnění
Diskuse – odpovědi na dotazy účastníků se zaměřením na specifické případy
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška